FANDOM


Speedroid Taketomborg
Hệ

PHONG.png PHONG

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu bạn điều khiển quái thú PHONG, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn).
CÔNG / 600   THỦ / 1200
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Speedroid Taketomborg If you control a WIND monster, you can Special Summon this card (from your hand).
Nhật ①:自分フィールドに風属性モンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.