FANDOM


Speedroid Taketomborg
SR(スピードロイド)タケトンボーグ
SpeedroidTaketomborg-HSRD-EN-SR-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc - Chuồn Chuồn Tre
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドタケトンボーグ
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
タケトンボーグ
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Taketonbōgu
 Tên Nhật (Dịch) Speedroid Taketonborg
 Tên Hàn SR(스피드로이드) 타케톰보그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 1200
 Mã số 53932291
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.