FANDOM


Speedroid Razorang
SR(スピードロイド)シェイブー・メラン
SpeedroidRazorang-HSRD-EN-R-1E
 Tên Việt Cơ Khí Siêu Tốc - Diệt Ngã Kiếm
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドシェイブー・メラン
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
シェイブー・メラン
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Sheibū Meran
 Tên Nhật (Dịch) Speedroid Shave Boomerang
 Tên Hàn S(스피드)R(로이드) 셰이부메랑
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 0
 Mã số 80559548
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.