FANDOM


Speedroid Passinglider
SR(スピードロイド)パッシングライダー
SpeedroidPassinglider-COTD-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc - Tàu Lượn Siêu Tốc
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドパッシングライダー
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
パッシングライダー
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Passhinguraidā
 Tên Hàn SR(스피드로이드) 패싱글라이더
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2000
 Mã số 26420373
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.