FANDOM


Speedroid Ohajikid
SR(スピードロイド)オハジキッド
SpeedroidOhajikid-HSRD-EN-R-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc - Đứa Trẻ Bắn Đĩa
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドオハジキッド
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
オハジキッド
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Ohajikiddo
 Tên Hàn SR(스피드로이드) 오하지키드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 200
 Mã số 89326990
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.