FANDOM


Speedroid Marble Machine
SR(スピードロイド)ビーダマシーン
SpeedroidMarbleMachine-19PP-JP-OP
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc Cổ Máy Cẩm Thạch
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドビーダマシーン
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
ビーダマシーン
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Bīdamashīn
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 100
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.