FANDOM


Speedroid Maliciousmagnet
SR(スピードロイド)アクマグネ
SpeedroidMaliciousmagnet-MP18-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc - Nam Châm Ma Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドアクマグネ
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
アクマグネ
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Akumagune
 Tên Nhật (Dịch) Speedroid Demonmagne
 Tên Hàn SR(스피드로이드) 아쿠마그네
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 62899696
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.