FANDOM


Speedroid Hexasaucer
SR(スピードロイド)ヘキサソーサー
SpeedroidHexasaucer-19PP-JP-OP
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc Đĩa Lục Giác
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドヘキサソーサー
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
ヘキサソーサー
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Hekisasōsā
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 1600
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.