FANDOM


Speedroid Gum Prize
SR(スピードロイド)(オー)(エム)(ケイ)ガム
SpeedroidGumPrize-MP17-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc - Mạc Di Thưởng Hạp
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイド-
オー
エム
ケイガム
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
-O
オー
エム
ケイ
ガム
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido - Ōemukei Gamu
 Tên Nhật (Dịch) Speedroid - OMK Gum
 Tên Hàn SR(스피드로이드)-OMK껌
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 800
 Mã số 70939418
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.