FANDOM


Speedroid Double Yoyo
SR(スピードロイド)ダブルヨーヨー
SpeedroidDoubleYoyo-SP17-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc - Yoyo Kép
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドダブルヨーヨー
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
ダブルヨーヨー
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Daburu Yōyō
 Tên Hàn SR(스피드로이드) 더블요요
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1400
 Mã số 53054833
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.