FANDOM


Speedroid Den-Den Daiko Duke
SR(スピードロイド)(でん)(でん)(だい)(こう)
SpeedroidDenDenDaikoDuke-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイド
でん
でん
だい
こう
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
でん
でん
だい
こう
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Denden Daikō
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 59640711
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.