FANDOM


Speedraw
  • Nhật: スピードロー
  • Romaji: Supīdorō
  • Việt: Rút Nhanh
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Nếu bạn không điều khiển bài: Rút 2 lá, sau đó gửi 1 quái thú "Speedroid" từ tay bạn vào Mộ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Speedraw If you control no cards: Draw 2 cards, then send 1 "Speedroid" monster from your hand to the Graveyard.
Nhật ①:自分フィールドにカードが存在[...]発動できる。自分はデッキから2枚ドローする。その後、[...]モンスター1体を墓地へ送り、[...]の「SR(スピードロイド)」モンスター[...]デッキに戻す。


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.