FANDOM


Speedlift
スピードリフト
Speedlift-DANE-EN-C-1E
 Tên Việt Tàu Siêu Tốc
 Tên Nhật スピードリフト
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdorifuto
 Tên Hàn 스피드리프트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 36730805
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.