FANDOM


Speed Recovery
スピードリバース
SpeedRecovery-SP17-EN-C-1E
 Tên Việt Phục Hồi Thần Tốc
 Tên Nhật スピードリバース
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdo Ribāsu
 Tên Nhật (Dịch) Speed Rebirth
 Tên Hàn 스피드리버스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 88204302
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.