FANDOM


Space Insulator
スペース・インシュレイター
SpaceInsulator-FLOD-JP-C
 Tên Việt Người Cách Điện Không Gian
 Tên Nhật スペース・インシュレイター
 Tên Nhật (rōmaji) Supēsu Inshureitā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1200 / 2
 Mã số 04914353
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.