FANDOM


Soul Resurrection
(よみがえ)りし(たましい)
SoulResurrection
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 92924317
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt lá này bằng cách chọn mục tiêu 1 Quái thú Thường trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ. Khi lá này rời sân, hủy quái thú đó. Khi quái thú đó bị hủy, hủy lá này.
English Description
Activate this card by targeting 1 Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it in Defense Position. When this card leaves the field, destroy that monster. When that monster is destroyed, destroy this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.