FANDOM


Soul Drain
ソウルドレイン
SoulDrain-AP04-EN-SR-UE
 Tên Nhật ソウルドレイン
 Tên Nhật (rōmaji) Sōru Dorein
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 73599290
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.