FANDOM


Soul Charge
ソウル・チャージ
SoulCharge-SDCL-EN-C-1E
 Tên Việt Toàn Hồn
 Tên Nhật ソウル・チャージ
 Tên Nhật (rōmaji) Sōru Chāji
 Tên Hàn 소울 차지
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 54447022
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.