FANDOM


Soul Absorption
(たましい)(きゅう)(しゅう)
SoulAbsorption-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
たましい
きゅう
しゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
たましい
きゅう
しゅう
 Tên Hàn 영혼 흡수
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 68073522
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.