FANDOM


Sorcerous Spell Wall
()(じゃ)()(ほう)(へき)
SorcerousSpellWall
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 81231742
Mô tả Hiệu ứng
Tất cả quái thú bạn điều khiển tăng thêm 300 ATK chỉ vào lượt của bạn. Tất cả quái thú bạn điều khiển tăng thêm 300 DEF chỉ vào lượt của đối phương.
English Description
All monsters you control gain 300 ATK during your turn only. All monsters you control gain 300 DEF during your opponent's turn only.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.