FANDOM


Sorcerer of Dark Magic
黒の魔法神官(マジック・ハイエロファント・オブ・ブラック)
SorcererofDarkMagic
Nhóm liên quan Magician
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 3200/2800
Mã số 88619463
Loại Hiệu ứng Summon, Summon, Quick, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách Hi sinh 2 quái thú Loại-Spellcaster Cấp 6 sao trở lên, và không thể Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác. Vào lượt của đôi bên, khi Bài Bẫy được kích hoạt: Bạn có thể vô hiệu sự kích hoạt, và nếu làm vậy, hủy nó. Lá này phải mặt-ngửa trên sân để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.
English Description
Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 2 Level 6 or higher Spellcaster-Type monsters, and cannot be Special Summoned by other ways. During either player's turn, when a Trap Card is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.