FANDOM


Sonic Boom
超音速波(ソニック・ブーム)
SonicBoom-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
超音速波
ソニック・ブーム
 Tên Nhật (Chuẩn) 超音速波
ソニック・ブーム
 Tên Hàn 소닉 붐
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 93211810
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.