FANDOM


Sonata the Melodious Diva
(げん)(そう)(おと)()ソナタ
SonataMelodiousDivaofFantasia
Nhóm liên quan Melodious
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1300/1000
Mã số 76990617
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển quái thú "Melodious", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Khi nào lá được Triệu hồi Đặc biệt này có trên sân, tất cả quái thú Loại-Fairy bạn điều khiển tăng thêm 500 ATKDEF.
English Description
If you control a "Melodious" monster, you can Special Summon this card (from your hand). While this Special Summoned card is on the field, all Fairy-Type monsters you control gain 500 ATK and DEF.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.