FANDOM


Solitary Sword of Poison
()(どく)(けん)
SolitarySwordofPoison-CYHO-EN-C-1E
 Tên Việt Cô Độc Kiếm
 Tên Nhật (Kana)
どくの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
どく
の剣
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Kodoku no Ken
 Tên Nhật (Dịch) Sword of Toxic Solitude
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 93377803
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.