Solemn Authority
(かみ)()(こう)
SolemnAuthority-LC5D-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
かみの
こう
 Tên Nhật (Chuẩn)
かみ
の威
こう
 Tên Hàn 신의 위광
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 16308000
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.