FANDOM


Snatch Steal
(ごう)(だつ)
SnatchSteal-BP01-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ごう
だつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
だつ
 Tên Hàn 강탈
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 45986603
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.