FANDOM


Smile Action
スマイル・アクション
 Tên Việt Hoạt Động Vui Vẻ
 Tên Nhật スマイル・アクション
 Tên Nhật (rōmaji) Sumairu Akushon
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.