FANDOM


Smashing Ground
()(くだ)き-(Lở đất)
 Tên Nhật (Kana)
くだき-(Lở đất)
 Tên Nhật (Chuẩn)
くだ
き-(Lở đất)
 Tên Nhật (rōmaji) Jikudaki
 Tên Hàn 대지 분쇄
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 97169186
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.