FANDOM


Slifer the Sky Dragon
オシリスの(てん)(くう)(りゅう)
SlifertheSkyDragon-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Thiên Long Osiris
 Tên Nhật (Kana) オシリスの
てん
くう
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn) オシリスの天
てん
くう
りゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Oshirisu no Tenkūryū
 Tên Nhật (Dịch) Sky Dragon of Osiris
 Tên Hàn 오시리스의 천공룡
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THẦN DIVINE
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Divine-Beast / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.