FANDOM


Skyscraper 2 - Hero City
摩天楼2-ヒーローシティ
Skyscraper2HeroCity
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 47596607
Loại Hiệu ứng Ignition-like
Mô tả Hiệu ứng
Một lần một lượt, ở Lượt Chính của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú "Elemental HERO" dưới Mộ bài của bạn đã bị tiêu diệt bởi chiến đấu làm mục tiêu; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
Once per turn, during your Main Phase, if you control this card: You can target 1 "Elemental HERO" monster in your Graveyard that was destroyed by battle; Special Summon that target.
[[Category:]]