FANDOM


"Skyblaster", được biết như "Musketeer" ((じゅう)() Jūshi) ở Nhật, lá một nhóm bài được sử dụng bởi Yubel trong anime Yu-Gi-Oh! GX.
Các lá bài Khuyến nghị
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.