FANDOM


Sky Striker Mecha - Hornet Drones
(せん)(とう)()-ホーネットビット
SkyStrikerMechaHornetDrones-DASA-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せん
とう
き-ホーネットビット
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
とう
-ホーネットビット
 Tên Nhật (rōmaji) Sentōki - Hōnetto Bitto
 Tên Nhật (Dịch) Bladefighter Mecha - Hornet Bit
 Tên Hàn 섬도기-호넷비트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 52340444
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.