FANDOM


Sky Striker Ace - Kagari
(せん)(とう)()-カガリ
SkyStrikerAceKagari-DASA-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せん
とう
き-カガリ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
とう
-カガリ
 Tên Nhật (rōmaji) Sentōki - Kagari
 Tên Nhật (Dịch) Bladefighteress - Kagari
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ HỎA HỎA
 Loại Machine / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên-Trái LM-TopLeft
 CÔNG / LIÊN 1500 / 1
 Mã số 63288573
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.