FANDOM


Sky Iris
(てん)(くう)(こう)(さい)
SkyIris-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Dị Thiên Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
てん
くうの
こう
さい
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
くう
の虹
こう
さい
 Tên Nhật (rōmaji) Tenkū no Kōsai
 Tên Hàn 천공의 홍채
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 27813661
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.