FANDOM


"Sky" ((てん) Ten) là một nhóm bài bài được sử dụng bởi học sinh từ Bandit Warrior Academy. Chúng được sử dụng như Nguyên liệu Dung hợp với một quái thú "Earth" để Triệu hồi Dung hợp "Idaten the Conqueror Star", "Fujin the Breakstorm Star", và "Raijin the Breakbolt Star".Bản mẫu:Sky

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.