FANDOM


Skull Dog Marron
(スカル)(ドッグ)マロン
 Tên Nhật (Kana)
スカル
ドッグマロン
 Tên Nhật (Chuẩn)
スカル
ドッグ
マロン
 Tên Nhật (rōmaji) Sukaru Doggu Maron
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast
 CÔNG / THỦ 1350 / 2000
 Mã số 86652646
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.