FANDOM


Skill Drain
スキルドレイン
SkillDrain-TU08-EN-UR-UE
 Tên Nhật スキルドレイン
 Tên Nhật (rōmaji) Sukiru Dorein
 Tên Hàn 스킬 드레인
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 82732705
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.