FANDOM


Six Style - Dual Wield
(ろく)()()()(とう)(りゅう)
SixStyleDualWield-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Lục Độn - Song Trảm
 Tên Nhật (Kana)
ろく
とう
りゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
とう
りゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Rokubuha Nitōryū
 Tên Nhật (Dịch) Faction of the Brave Six - Two-Sword Style
 Tên Hàn 여섯 무파 이도류
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 75525309
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.