FANDOM


Six Strike - Triple Impact
(ろく)()(しき)(さん)(だん)(しょう)
SixStrikeTripleImpact-STOR-EN-C-UE
 Tên Việt Lục Trảm - Tam Kích
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しき
さん
だん
しょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しき
さん
だん
しょう
 Tên Nhật (rōmaji) Rokubushiki Sandanshō
 Tên Nhật (Dịch) Style of the Brave Six - Three-Step Opposition
 Tên Hàn 여섯 무의 삼단충격
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 81426505
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.