FANDOM


Six Strike - Thunder Blast
(ろく)()(しき)(ふう)(らい)(ざん)
SixStrikeThunderBlast-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Lục Thức - Phong Lôi Trảm
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しき
ふう
らい
ざん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しき
ふう
らい
ざん
 Tên Nhật (rōmaji) Rokubushiki Fūraizan
 Tên Nhật (Dịch) Style of the Brave Six - Wind-Lightning Slash
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 23212990
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.