Sinister Serpent
キラー・スネーク
SinisterSerpent-PGL2-EN-GUR-1E.png
 Tên Nhật キラー・スネーク
 Tên Nhật (rōmaji) Kirā Sunēku
 Tên Nhật (Dịch) Killer Snake
 Tên Hàn 킬러 스네이크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 250
 Mã số 08131171
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.