FANDOM


Simorgh, Bird of Kings
(おう)(しん)(ちょう)シムルグ
SimorghBirdofKings-LVP3-JP-OP
 Tên Việt Thần Chim Hoàng Gia, Điểu Sư
 Tên Nhật (Kana)
おう
しん
ちょうシムルグ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
しん
ちょう
シムルグ
 Tên Nhật (rōmaji) Ōshinchō Shimurugu
 Tên Nhật (Dịch) Simorgh, King God Bird
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ PHONG PHONG
 Loại Winged Beast / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2400 / 3
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.