FANDOM


Silver Bow and Arrow
(ぎん)(ゆみ)()
SilverBowandArrow-LOB-NA-SP-1E
 Tên Việt Tro Cung song Tiễn
 Tên Nhật (Kana)
ぎんの
ゆみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぎん
の弓
ゆみ
 Tên Nhật (rōmaji) Gin no Yumiya
 Tên Hàn 은화살
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 01557499
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.