FANDOM


Silent Magician LV4
サイレント・マジシャン LV(レベル)
SilentMagicianLV4
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1000/1000
Mã số 73665146
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi khi đối phương rút bài, đặt 1 Spell Counter lên lá bài này(lớn nhất 5). Lá bài này được cộng thêm 500 điểm Tấn công cho mỗi Spell Counter được đặt lên nó. Ở Lượt Chời đợi kế tiếp của bạn ngay sau khi Spell Counter thứ 5 được đặt lên lá bài này; Bạn có thể gửi lá bài này cùng với 5 Spell Counter của nó xuống Mộ bài; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Silent Magician LV8" ở trên tay bạn hoặc trong Bộ bài.
English Description
Each time your opponent draws a card(s), place 1 Spell Counter on this card (max. 5). This card gains 500 ATK for each Spell Counter on it. During the Standby Phase of your next turn after the 5th Spell Counter is placed on this card: You can send this face-up card with 5 Spell Counters on it to the Graveyard; Special Summon 1 "Silent Magician LV8" from your hand or Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.