FANDOM


Shuffle Reborn
シャッフル・リボーン
ShuffleReborn-MP16-EN-C-1E
 Tên Nhật シャッフル・リボーン
 Tên Nhật (rōmaji) Shaffuru Ribōn
 Tên Hàn 셔플 리본
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 14816688
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.