FANDOM


Shootingcode Talker
シューティングコード・トーカー
ShootingcodeTalker-SD34-JP-OP
 Tên Việt Xạ Mã Luận Đồ
 Tên Nhật シューティングコード・トーカー
 Tên Nhật (rōmaji) Shūtingukōdo Tōkā
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỦY THỦY
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.