FANDOM


Shooting Star Dragon
  • Nhật: シューティング・スター・ドラゴン
  • Romaji: Shūtingu Sutā Doragon
  • Việt: Vĩ Tinh Long
Hệ

PHONG.png PHONG

Cấp sao

10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Nguyên liệu Đồng bộ
[
]

Lá này có thể được Triệu hồi Đồng bộ trong lượt của đối thủ. Một lần trong lượt, bạn có thể tiết lộ 5 lá bài trên cùng Bộ bài của bạn. Xáo trộn chúng trở về, và số lần tấn công tối đa của lá này lên các quái thúlượt này bằng với số quái thú Tuner đã tiết lộ. Phủ nhận kích hoạt của bất kì Bài Phép, Bẫy, hoặc hiệu ứng của Quái thú Hiệu ứngchọn mục tiêuhủy 1 lá bài bạn điều khiền trừ lá này, và hủy lá bài đó. Một lần trong lượt của đối thủ, bạn có thể trục xuất lá này để kích hoạt hiệu ứng này. Nếu bạn làm thế, bạn có thể phủ nhận 1 lần tấn công ở lượt này từ một quái thú đối thủ điều khiển. Trong Giai đoạn Kết thúc, nếu hiệu ứng này đã được kích hoạt ở lượt này (và đã không bị phủ nhận), đưa lá này mà đã bị trục xuất về sân.
CÔNG / 3300   THỦ / 2500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Shooting Star Dragon This card can be Synchro Summoned during your opponent's turn. Once per turn, you can reveal the top 5 cards of your Deck. Shuffle them back in, and this card's maximum number of attacks on monsters this turn is equal to the number of Tuner monsters revealed. Negate the activation of any Spell Cards, Trap Cards, or Effect Monsters' effects that target and destroy 1 card you control other than this card, and destroy that card. Once per opponent's turn, you can remove this card from play to activate this effect. If you do, you can negate 1 attack this turn from a monster your opponent controls. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated), return this card that was removed this way to the field.
Nhật

シンクロチューナー+「スターダスト・ドラゴン」

このシンクロ召喚は相手ターンでも行う事ができる。1ターンに1度、自分のデッキの上からカードを5枚確認し、その中のチューナーの数だけ、このカードは相手モンスターに攻撃する事ができる。自分フィールド上に存在するこのカード以外のカードを対象に「フィールド上のカードを破壊する効果」を持つ魔法効果モンスターの効果が発動した時、その発動を無効にし破壊する。相手ターンに1度、このカードをゲームから除外する事で、相手モンスター1体の攻撃を無効にする事ができる。この効果を発動するために除外したこのカードは、この効果を適用したターンのエンドフェイズ時に自分フィールド上に戻る。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.