Shooting Quasar Dragon
シューティング・クェーサー・ドラゴン
ShootingQuasarDragon-LC05-EN-UR-LE.png
 Tên Việt Chuẩn Tinh Vĩ Long
 Tên Nhật シューティング・クェーサー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Shūtingu Kwēsā Doragon
 Tên Hàn 슈팅 퀘이사 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 12 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 35952884
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.