FANDOM


Shock Surprise
ヒドゥン・ショット
ShockSurprise-HSRD-EN-R-1E
 Tên Việt Cú Sốc Bất Ngờ
 Tên Nhật ヒドゥン・ショット
 Tên Nhật (rōmaji) Hidun Shotto
 Tên Nhật (Dịch) Hidden Shot
 Tên Hàn 히든 샷
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 15609017
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.