Shire, Lightsworn Spirit
ライトロード・スピリット シャイア
ShireLightswornSpirit-SDLI-EN-C-1E.png
 Tên Nhật ライトロード・スピリット シャイア
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Supiritto Shaia
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Spirit Shire
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 1400
 Mã số 02420921
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.